Samenwerking met huisartsen in de wijk

Iedereen komt in zijn leven wel eens bij de huisarts, voor de gezondheid of het persoonlijk welzijn. Voor verschillende vragen in iedere levensfase is de huisarts dus een natuurlijke vraagbaak en probleemoplosser.
De gemeente voert de regie over de (integrale) wijkaanpak, maar daarbij is de verbinding met huisartsen of een samenwerkingsrelatie met hun financier niet vanzelfsprekend. Op veel plekken bestaat er over en weer een zoekplaatje: wie is de aanspreekpersoon namens de (groep) huisartsen?

De huisarts krijgt regelmatig gezondheidsklachten in zijn (of haar) praktijk, die direct zijn terug te voeren op sociaal-economische problemen. Niet iedere huisarts is zich daarvan bewust, of vertaalt dat naar ander verwijsgedrag. De oorzaak daarvan ligt soms in de persoonlijke stijl, maar veel vaker hangen verschillen tussen huisartsen samen met de wijze waarop zij zijn georganiseerd.
Zo verwijzen huisartsen in een solopraktijk veel vaker door naar gespecialiseerde zorg (2e lijn) dan in een groepspraktijk of in een gezondheidscentrum. Het is daarom van belang inzicht te hebben in de organisatie van huisartsen in bijvoorbeeld Huisartsen Groepen (HAGRO’s), wat de positie is van praktijkondersteuners of van een praktijkmanager.
Ook is het de inspanning waard om het vertrouwen te laten groeien tussen de gesprekspartners onderling. In de hectiek van de afgelopen jaren was er soms weinig gelegenheid zich te verdiepen in elkaars belangen. De autonoom werkende huisarts hecht sterk aan de eigen verantwoordelijkheid richting de patiënt. Meer samenwerking, verbinding aan andere werkwijzen met andere zorgprofessionals vraagt om een geleidelijk groeiproces.

Casus overzicht